Radni zajmą się podwyżkami?

Posted on Paź 15 2020 - 2:44am by admin

Gospodarowanie odpadami, strefa płatnego parkowania, postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie – to tylko niektóre tematy czwartkowej sesji Rady Warszawy. Radni mają decydować o zwiększeniu opłat. Sesja będzie miała charakter zdalny.

Rada Warszawy fot. UM Warszawa, zdj. ilustr.

15 października (czwartek) o godz. 10 rozpocznie się XXXVIII sesja Rady Warszawy w zdalnym trybie obradowania. W porządku obrad m.in.: zmiana uchwały w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobów m. st.  Warszawy, uchwała w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec, uchwała w sprawie zmiany nazwy i statutu Teatru Ochoty – Ośrodka Kultury Teatralnej, zmiana uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmiana uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz sprawa zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Warszawy kontroli prawidłowości postępowań konkursowych w Wolskim Centrum Kultury ze szczególnym uwzględnieniem konkursu na kierownika Działu Komunikacji i Promocji w 2019 r. pod kątem możliwości prób pozaprawnego wpływania na wynik tego konkursu przez osoby trzecie oraz prawidłowości działań Biura Kontroli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie kontroli wybranych zagadnień w działalności Wolskiego Centrum Kultury w latach 2017-2019.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Leave A Response